หลังจากที่ได้มีชมรมผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมีย ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลขอนแก่น ในปี 2007 ทำให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้เป่วยในโรคต่างๆรวมทั้งผู้ด่อยโอกาสในสังคม เด็กกำพร้า เด็กพิการอื่นๆ ทำให้สามารถสร้างกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ เด็กกลุ่มต่างๆ เหล่านี้ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในการใช้ชีวิตและความแตกต่าง แต่พวกเขาเหล่านั้นได้เกิดการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตอย่างดีและมีคุณค่าในสังคมgladiator gamingкисти bobbiпостройка бани своими руками